deutch english česky

CURRICULUM VITAE

JUDr. Vojtěch 
Trapl

JUDr. Vojtěch Trapl je společníkem (Senior Partner) advokátní kanceláře Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o., která je pokračovatelem kanceláře Dr. Trapl & Partners, advokáti, založené s dr. Stránskou-Trapl v červenci 1990.

Vojtěch Trapl zakončil PF UK v Praze v roce 1971, se specializací na mezinárodní právo soukromé. Akademický titul JUDr. získal k rigorózní práci „Bernská úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých z hlediska stockholmské revize (1967)“ v roce 1972. V letech 1966-1967 studoval na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničí SSSR (MGIMO), Moskva.

V advokacii působí od roku 1971, jako koncipient v Krajském sdružení advokátů v Českých Budějovicích v advokátní poradně v Prachaticích, od roku 1972 v advokátní poradně č. 6 v Praze. V roce 1974 byl jmenován advokátem do advokátní poradny č. 1 v Praze, specializované na mezinárodní právo soukromé. V advokátní poradně č. 1 v Praze působil do privatizace advokacie.

Jeho specializací je obchodní právo s cizím prvkem, mezinárodní právo soukromé, mezinárodní právo veřejné, včetně mezinárodního ekonomického práva a řešení investičních sporů v rámci mezinárodní arbitráže jak z dvoustranných dohod o ochraně investic, tak i dohod multilaterálních.

PROFESSIONALNÍ ZKUŠENOSTI

Od roku 1976 je rozhodcem Rozhodčího soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, od roku 1986 do roku 2007 byl členem předsednictva tohoto rozhodčího soudu, působil ve funkci jediného rozhodce, člena rozhodčího senátu a předsedy rozhodčího senátu ve více než 400 sporech tuzemských i zahraničních.

Působí jako rozhodce ad hoc, člen panelu ADR Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro .eu domény (ADR Rules and ADR Supplemental Rules and under Public Policy Rules for .eu of the European Commission (EC Regulation 784/2004) a panelu ADR pro domény .cz (podle Řádu pro řešení sporů o domény .cz) (celkem 12 případů).

Působil jako rozhodce ve dvou ad hoc mezinárodních investičních sporech vedených podle pravidel UNCITRAL (Austrian Airlines v Slovak Republic, Final Award on Jurisdiction (October 9, 2009), (http://www.italaw.com/documents/AustrianAirlinesv.Slovakia.pdf) and Albert Jan Oostergetel, Theodora Laurentius v Slovak Republic, Final Award (23 April 2012), nepublikováno.

Od roku 2000 působí jako expert a člen delegace České republiky na zasedání pracovní skupiny pro arbitráž a mediaci (Working Group II on Arbitration and Conciliation) UNCITRAL, je expertem-mediátorem Hospodářské komory České republiky.

Sloužil jako vrchní rozhodce (Presiding arbitrator) v soutěži 6th Hannover Willem C. Vis arbitration PreMoot (23.- 25. únor 2012) a jako rozhodce v soutěži 6th Frankfurt Investment Arbitration Moot Court (18. – 22. března 2013).

Vojtěch Trapl se věnuje pedagogické činnosti. Od roku 2004 působí na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor mezinárodní právo veřejné, od roku 2003 do roku 2007 působil na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni.

ČLENSTVÍ

Je členem České advokátní komory (ČAK), rozhodcem London Court of International Arbitration, je členem Mezinárodní obchodní komory (ICC) a rozhodcem Mezinárodní obchodní komory (ICC) v Paříži, je rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu ve Vídni (Vienna International Arbitration Court), rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu ukrajinské obchodní a průmyslové komory v Kyjevě, členem Švýcarské arbitrážní asociace (ASA), členem Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), doživotním členem (Life Member) Indického sdružení rozhodců (Indian Arbitration Association), rozhodcem zapsaným na listině International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) za Českou republiku (2008-2014).

Je členem Společnosti pro mezinárodní právo (International Law Society), Ukrainian Arbitration Association (UAA), Interantional Council for Commercial Arbitration (ICCA) (od roku 2012).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Sborníky

Institucionální a ad hoc rozhodčí řízení v rámci publikace „Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady akciové společnosti“, Verlag Dashöfer, květen 2001;

Komentář „Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu“ k hlavě III, části třetí obchodního zákoníku, v rámci díla „Obchodní zákoník na CD“, Verlag Dashöfer, září 2002;

Komentář k Úmluvě OSN o smlouvě o mezinárodní koupi zboží, Verlag Dashöfer, 2004, část Česká republika a Evropská unie v rámci „Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk“ (12. aktualizace), Verlag Dashöfer, únor 2007;

Publikace Debt Recovery in Europe, Nomos Verlag Heidelberg, prosinec 2007, kolektiv autorů;

Překlad „Glosáře výrazů a zkratek arbitrážního řízení a ADR“, autor Pierre A Karrer, Association suisse de l´arbitrage, publikováno jako tisk Jednoty českých právníků, 2007, reedice ve spolupráci s Rozhodčím soudem Polské obchodní komory, prosinec 2008;

„Sbírka příkladů z mezinárodního práva veřejného“ Prof. Dr. Pavel Šturma DrSc. a kol., Scripta Iuridica 8, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2009, spoluator;

The current status of protection scope in CR: outlook on the future, Arbitraž i mediacje, Liber Amicorum, Andrzej Tynel, Sad Arbitražowy, Warszawa 2012

Články

„Schadenersatz beim Verkehrsunfall nach dem tschechischem Recht“, Zeitschrift für Verkehrsrecht, strana 397-403, prosinec 2007,

Význam Washingtonské úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (1965), liber amicorum Čestmír Čepelka, Univerzita Karlova, duben 2007,

„Návrh článků doložky nejvyšších výhod jako výsledek kodifikačního úsilí Komise pro mezinárodní právo“, součást sborníku České společnosti pro mezinárodní právo, IFEC, Praha 2009,

„Doložka nejvyšších výhod a současný vývoj judikatury a praxe států“, Liber Amicorum prof. Milan Bakeš, DrSc., Leges, Praha 2009,

Significance of the Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (1965) from the aspect of state responsibility (Liber amicorum Prof. Dr. Čestmír Čepelka, DrSc., Charles University, 2007),

Schadenersatz beim Verkehrsunfall nach dem tschechischem Recht, Zeitschrift für Verkehrsrecht, Zeitschrift für Verkehrsrecht (ZVR, Österreich, December 2007, co-author with Dr. Eva Stránská-Trapl, Pages 397-403),

International Commercial Arbitration - Arbitration in Czech Republic and in EU (actual stage), Liber Amicorum Prof. Dr. Zdeněk Kučera, DrSc., Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 1/2008,

Draft Articles on Most-favoured-nation Clause as a result of the codification work by International Law Commission, Publication of Czech Society of International Law, IFEC, Praha 2009,

The Most Favoured Nation Clause in the light of the codification efforts of the International Law Commission and the present trends of international arbitration adjudication and practice of States, Liber Amicorum prof. Milan Bakeš, DrSc., Leges, Praha 2009,

Jurisdiction of Arbitral tribunal under the Austrian-Czech arbitration clause and Most-Favored –Nation (MFN) clause Czech Yearbook of Public and Private International Law, Volume 2, Prague 2011, (p.217)

Přednášky v zahraničí

Contribution on notice of arbitration, VIAC – UNCITRAL 2008 Conference, Vienna, 13 -14th March, 2008

The current status of protection scope, outlook on the future, 1st Investment Treaty Arbitration Conference 2011 organized by Ministry of Finance of the Czech Republic, Prague, 20-21st October 2011

Thing Big – Bifurcation of the arbitration proceedings – to bifurcate or lot to bifurcate, 2nd Kiev Arbitration Days, Kiev, 16 November 2012

Jazykové znalosti

němčina, angličtina, francouzština, ruština, slovenština